Συγχαρητήρια Επιστολή για την εκλογή του Ι. Γουδέβενου στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία